Disclaimer

Aansprakelijkheid
Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

ZorgVallei.nl spant zich in te waarborgen dat de informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Zorgvallei als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan ZorgVallei.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Zorgvallei aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. 
De aangeboden informatie dient niet te worden beschouwd als een advies of als een vervanging van een consult of een behandeling door een arts.

De Zorgvallei-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Zorgvallei liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Zorgvallei. Het MCDC is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Het MCDC geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. 

ZorgVallei.nl is in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u contact opnemen met info@zorgvallei.nl.

Privacy
Deze website kunt u anoniem raadplegen. Statistische informatie die van belang is voor verbetering van de website (zoals bezoekersaantallen, aantallen downloads etc.), wordt wel verzameld. 
Het gebruik van de op Zorgvallei vermelde contactgegevens voor andere dan persoonlijke doeleinden is ongewenst.

Financiering
Voor het onderhoud van Zorgvallei.nl is het afhankelijk van vrijwillige bijdragen van zorgverleners in de regio en reclame-inkomsten. De reclame-opbrengsten zijn altijd ondergeschikt aan de onafhankelijkheid en juistheid van de aangeboden informatie.